Conveni

Adhesió de l’Ajuntament per la col·laboració en elaboració i actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la comarca del Gironès elaborat pel Consell Comarcar del Gironès.Per veure el document feu clic aquí.

Publicació al dogc 5749

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, han resolt acordar, de conformitat amb l’article 84 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Sant Martí Vell. Per […]

1 13 14 15