Accés al contingut Accés al menú de la secció
dogc_interior.jpg
Inici  >  Resultats i fitxa
Dades del document
  • Tipus de documentEdicte

  • Data del document25/10/2010

  • Número de control10298084

  • Organisme emissorDepartament de Política Territorial i Obres Públiques

Dades del DOGC
  • Número5749

  • Data05/11/2010

  • SeccióDISPOSICIONS

  • Pàgina81079

Descriptors relacionats
Lupa
Accedeix a la cerca

EDICTE de 25 d'octubre de 2010, sobre resolucions del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referents a les Normes de planejament urbanístic dels municipis de les comarques gironines.


N="JUSTIFY">Exp.: 2007/29908/C

Normes de planejament urbanístic per als municipis sense planejament.

- Osor

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi d'Osor, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.

- Sant Andreu Salou

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Sant Andreu Salou, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.

- Sant Martí Vell

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Sant Martí Vell, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.

- Sant Miquel de Campmajor

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Sant Miquel de Campmajor, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.

- Susqueda

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Susqueda, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les

- Viladasens

El conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha resolt, en data 20 d'octubre de 2010, l'assumpte que s'indica a continuació:

Vista la proposta de la Direcció General d'Urbanisme i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, he resolt:

Acordar, de conformitat amb l'article 84 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Viladasens, elaborades per la Direcció General d'Urbanisme. Aquestes Normes de planejament urbanístic tindran una vigència màxima de quatre anys, a comptar de la publicació d'aquesta resolució al DOGC, durant els quals s'haurà d'haver aprovat definitivament el Pla d'ordenació urbanística municipal d'aquest municipi o les Normes de planejament urbanístic seguint la tramitació ordinària.

Contra aquestes resolucions, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar recurs contenciós administratiu, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la seva notificació o publicació Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveu l'article 107.3, de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i els articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que els particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent i de la possibilitat que tenen els ajuntaments i altres administracions públiques, de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des de l'endemà d'aquell en què es rep la comunicació de l'acord exprés o d'aquell en què s'entén rebutjat presumptament

Els expedients restaran, per a la consulta i la informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, als locals de la Comissió Territorial d'urbanisme de Girona, plaça de Pompeu Fabra, núm.1 i a la pàgina web del Departament de Política Territorial i Obres Públiques (http://www.gencat.cat/cat/ptop).

Barcelona, 25 d'octubre de 2010

M. Dolors Vergés i Fernández

Secretària de la Comissió d'Urbanisme de Catalunya

Annex 1

Normes de planejament urbanístic dels municipis de les comarques gironines

 

(Vegeu annex al document PDF)

Annex 2

Fitxes normatives dels municipis de les comarques gironines

 

(Vegeu annex al document PDF)

 

(10.298.084)

 

Amunt