Edictes

Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2077 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació del Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament de Sant Martí Vell
Exercici: 2023 Bop: 19-0 Edicte: 582 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva del pressupost municipal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11780 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023 i la plantilla de personal
Exercici: 2022 Bop: 243-0 Edicte: 11205 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Delegació de competències del Ple a l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10275 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9179 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 185-0 Edicte: 8313 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva de la relació dels propietaris, béns i drets afectats i inici de l'expedient d'expropiació forçosa
Exercici: 2022 Bop: 179-0 Edicte: 8193 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació inicial de la modificació de crèdit 4/2022 mitjançant crèdit extraordinari
Exercici: 2022 Bop: 173-0 Edicte: 8024 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Extracte de la resolució de l'Ajuntament de Sant Martí Vell de 5 de setembre de 2022, de convocatòria de subvencions en matèria d'educació de suport a estudis no obligatoris destinats a alumnes universitaris, batxillerat i llar d'infants exercici 2022 (Convocatòria BDNS 647061)
Exercici: 2022 Bop: 165-0 Edicte: 7675 AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ VELL - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres