NOTA INFORMATIVA. Subvencions despeses del funcionament dels consultoris locals

Edicte de la resolució de la convocatòria de subvencions adreçada a ajuntaments de la demarcació de Girona per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022. Girona. Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut).

El Consell Rector de Dipsalut, es va reunir en la sessió ordinària número 2021/07 que va tenir lloc el dia 6 de juliol de 2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:

Concedir als beneficiaris que s’inclouen en l’Annex I que han optat a la convocatòria de subvencions del programa de suport econòmic a les actuacions per finançar les despeses derivades del funcionament ordinari dels consultoris locals (SAC), per als anys 2021-2022, les subvencions pels conceptes i imports que s’hi detallen.