Publicació al dogc 5749

Vista la proposta de la Direcció General d’Urbanisme i d’acord amb els fonaments que s’hi exposen, han resolt acordar, de conformitat amb l’article 84 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, l’entrada en vigor de les Normes de planejament urbanístic del municipi de Sant Martí Vell.

Per anar al butlletí oficial feu clic aquí